privatumo politika

Kam reikalinga privatumo politika?

MB „Verslo skambutis“ (toliau – Bendrovė arba Mes) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis www.versloskambutis.lt internetine svetaine (toliau - Svetainė) Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti Mūsų Svetainės turinį ar paslaugą nepaisant kokį įrenginį naudojate.

Atidžiai susipažinkite su šia Privatumo politika, kadangi kiekvieną kartą lankydamiesi Mūsų svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Patvirtiname, kad Svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų šioje Svetainėje. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti tėvų ar globėjų sutikimą.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai, bet kuri informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz. vardas, el. pašto adresas, telefono numeris)

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Jūsų pateikta informacija naudojama tik pateiktos užklausos (esančios puslapyje „Kontaktai“ ir „Karjera“) įvykdymui. Užpildydami užklausos formą, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu.

Tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Vardas

 • Įmonės pavadinimas

 • Telefono numeris

 • El. paštas

 • Slapukai

 

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis Bendrovė laikosi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, skaidriai  ir teisėtai.

 • Jūsų asmens duomenys  tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis

 • Jūsų asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, naudojant fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją.

 

Jūsų duomenys saugojami penkerius metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Svetainės.

 

Kaip saugomi Jūsų asmens duomenys?

 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui

 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką

Kokios Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi

 • Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis

 • Prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus

 • Reikalauti visiškai pašalinti savo asmeninę informaciją, jeigu šiuo metu nėra nei vienos aktyvios Jūsų užklausos.

 • Reikalauti, kad Bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių

 • Teisė į duomenų perkėlimą

 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

 

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti į info@versloskambutis.lt ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/ar kad nebūtų taikomas tik automatizuotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų subjektas informuojamas apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos

Svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Bendrovė  nekontroliuoja. Bendrovė  neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui mobilujį telefoną) Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje.

Slapukai padeda atpažinti Jus, kaip Svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Svetainėje istoriją. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

Kokius slapukus mes naudojame?

 

 

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl Privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. pašto adresu info@versloskambutis.lt

hs